Język polski
English language
infolinia: 0 500 120 030
poniedziałek - piątek
w godzinach: 8 - 17

30-394 Kraków, ul. Skotnicka 230
tel./fax: 12 422 14 95
bok@justus.com.pl
25-393 Kielce, ul. Wesoła 51
tel./fax: 41 348 15 81
bok.kielce@justus.com.pl
40-158 Katowice, ul. Jesionowa 22
tel./fax: 32 355 87 17
bok@justus.com.pl

Oferta

Ochrona fizyczna (także z zastosowaniem robotów).

Ochrona fizyczna polega na stałym lub czasowym (doraźnym) wykonywaniu czynności zgodnych z zapisami umownymi i regulaminem przez pracowników ochrony na terenie chronionego obiektu.

Nasi pracownicy przechodzą staranną procedurę selekcyjną. Przed przystąpieniem do pracy przechodzą przeszkolenie zakończone sprawdzianem kwalifikacyjnym. Stosujemy wysokie kryteria doboru pracowników, co pozwala nam na wyselekcjonowanie osób dysponujących wysokimi kwalifikacjami, które w trakcie pracy przez systematyczne szkolenia są ciągle podnoszone.

Dla każdego obiektu ochranianego przez naszą firmę oferujemy opracowanie planu zabezpieczenia.

Pracownicy ochrony pełniący służbę na obiektach podlegają wyodrębnionym służbom kontrolnym, których zadaniem jest sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami ochrony. Inspekcje takie wykonywane są co najmniej 2 razy w ciągu doby.

Pracownicy Grupy Agencji Ochrony JUSTUS umundurowani są zgodnie ze specyfiką chronionych obiektów i życzeniem Klienta. Wyposażeni są w łączność radiową. W razie zagrożenia pracownicy ochrony fizycznej mają zapewnione natychmiastowe wsparcie grup interwencyjnych.

Jako pierwsi i jedyni w Polsce wspomagamy system ochrony przez Mobilny System Monitoringu Wizyjnego, który realizujemy za pomocą mobilnego robota prowadzącego obserwację chronionego terenu zarówno w dzień jak i w nocy przez 24 godziny na dobę w każdych warunkach atmosferycznych. Zastosowanie ROBOV 1.1 lub ROBO V 2.2 sprawia, iż ochrona jest jeszcze skuteczniejsza. Oprócz typowych zastosowań w ochronie robot może być przydatny do wykonywania zadań:

 • nadzorowania pracowników poprzez rejestrację czasu pracy
 • monitorowania rozładunku i załadunku towaru
 • kontroli ruchu pieszego i samochodowego
 • inspekcji trudnodostępnych i niebezpiecznych miejsc.
 • i innych

Ochrona osobista.

Na rynku Polskim świadczymy profesjonalnie i kompleksowo usługi ochrony osobistej. Zlecenia realizujemy po wnikliwej i szczegółowej analizie potencjalnych zagrożeń oraz możliwości im zapobiegania.

Ustalamy pomiędzy osobą chronioną a osobami odpowiedzialnymi za jej bezpieczeństwo harmonogram przedsięwzięć i zajęć, który odpowiednio koordynowany zapewnia komfort osobie chronionej. Specjalny zespół oddelegowany do wykonania zadań, tworzy system ochrony wraz z procedurami działania. Przeprowadzone rozpoznanie i symulacja potencjalnych zagrożeń, jakie mogą się zdarzyć w miejscach pobytu osób chronionych lub na trasie ich przejazdu służy do jak najlepszego wykonania zlecenia.

Ochroną osobistą wykonują specjalnie przeszkoleni licencjonowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem.

    

Ochrona imprez masowych.

Rocznie prowadzimy ochronę setek imprez różnego rodzaju, których ilość uczestników wynosi od kilku osób do kilkudziesięciu tysięcy. Wymaga to odpowiedniej koordynacji niejednokrotnie kilkuset pracowników ochrony oraz odpowiedinego zabezpieczenia logistcznego. Zabezpieczamy duże koncerty, wszelkiego rodzaju imprezy w plenerze, zawody sportowe, targi, wystawy. Sporządzamy każdorazowo ustawowe plany ochrony na mocy ustawy "O bezpieczeństwie imprez masowych" - Dz.U. Nr 62 z dnia 20 marca 2009 r. Duże, wieloletnie doświadczenie w ochronie koncertów, akcji charytatywnych, w których zapewnialiśmy bezpieczeństwo uczestnikom, gościom i wykonawcom , odzwierciedla się w licznych listach referencyjnych stanowiacych o solidnosci i staranności wykonania usługi.

Nadzwyczaj cennne:
-Podziękowania za ochonę obsługi medialnej Podróży Apostolskiej Jana Pawła II w 2002 r.
-Listy referencyjne Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. Za zabezpieczenie WIGILII dla Najuboższych w Krakowie.
-Fundacji "Mimo Wszystko" Anny Dymnej za wieloletnią wsólpracę.
-Podziękowania wystawiane co rok Referencje Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce.

We wszystkich naszych działaniach kierujemy się dobrem klienta, likwidując potencjalne zagrożenia przy gwarancji pełnego bezpieczeństwa w stosunku do maksymalnej swobody uczestników imprezy.

    

Monitorowanie systemów alarmowych.

Całodobowe monitorowanie systemów alarmowych jest obecnie najskuteczniejszą formą zabezpieczenia obiektów przy pomocy urządzeń elektronicznych. Obiekty wyposażone w profesjonalny system alarmowy podłączane są do własnej Bazy Monitorowania Grupy Agencji Ochrony „Justus” drogą radiową lub telefoniczną. W przypadku alarmu (włamania, napadu, sabotażu systemu alarmowego) odpowiednia informacja zostaje przekazana do bazy monitorowania, skąd operator bazy, w zależności od uzgodnionej procedury wysyła na miejsce grupę interwencyjną, zawiadamia wskazane osoby i odpowiednie służby specjalne (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
Nasza ochrona jest skuteczna dzięki szybkiej reakcji na każde zgłoszenie.

Grupa Agencji Ochrony JUSTUS oferuje:
  następujące formy monitoringu:
 • monitorowanie radiowe
 • monitorowanie telefoniczne
 • monitorowanie telefoniczno – radiowe
 • monitorowanie GSM
 • monitorowanie GPRS
 • Bezpłatne usługi w ramach abonamentu:
 • możliwość wywołania próbnego alarmu (sygnał włamaniowy) dwa razy w miesiącu
 • kontrola czasu załączeń i wyłączeń systemu alarmowego (na życzenie Klienta)
 • prewencyjne kontrole chronionego obiektu przez grupy interwencyjne
 • bezpłatnie oznaczenie obiektu tablicami i naklejkami ostrzegawczymi.

    

Monitorowanie wizyjne.

W naszej ofercie znajduje się pełny asortyment urządzeń telewizji przemysłowej, a więc kamery wewnętrzne i zewnętrzne, kamery przewodowe i radiowe, systemy przekazujące obraz po łączach telefonicznych, urządzenia do rejestracji obrazu, w tym rejestracji cyfrowej.

Systemy telewizji przemysłowej z zapisem cyfrowym zapewniają maksimum bezpieczeństwa dla osoby obserwującej zagrożony teren lub obiekt z maksymalną identyfikacją rodzaju zdarzenia a także duży komfort nadzoru ze strony Centrum Monitorowania Wizyjnego Grupy Justus, jak i Kontrahenta gdy ma takie życzenie. Daje to nowy wymiar w dziedzinie zabezpieczeń: wykrycie intruza, przekazanie informacji w formie obrazu i dźwięku do odbiorcy sygnału, zapis tego zdarzenia, pełną identyfikację i archiwizację bez zawodnych i uciążliwych systemów analogowych opartych na taśmach magnetycznych oraz rzeczywistą i udokumentowaną jakość ochrony.

Każdą instalację telewizji dozorowej, niezależnie od przeznaczenia, lokalizacji lub stopnia złożoności technicznej należy traktować jako system telekomunikacyjny, którego nadrzędnym zadaniem jest przekazywanie na odległość informacji (obrazu) obserwowanej przez kamery wizyjne.

Projektowanie, montaż, modernizacja systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, zabezpieczeń technicznych.

Grupa Agencji Ochrony JUSTUS posiada wszelkie środki wyposażenia technicznego potrzebne do realizacji każdego rodzaju zamówienia związanego z charakterem wykonywanych usług. Utrzymujemy kontakty z najlepszymi dostawcami sprzętu specjalizującymi się w szerokiej gamie asortymentu. Gromadzimy i weryfikujemy wiedzę na temat nowotworzonych i istniejących zapleczy produkcyjnych na terenie całego kraju.

Dzięki doświadczeniu i rozległym kontaktom jesteśmy w stanie dobrać w taki sposób poszczególne części składowe systemów, aby spełnić wymagania naszych klientów.

Projektujemy, wykonujemy i modernizujemy kompletne systemy:

 • antynapadowe
 • antywłamaniowe
 • przeciwpożarowe
 • kontroli dostępu
 • telewizji przemysłowej (CCTV)
 • mobilnego monitoringu wizyjnego ROBOV 1.1 i ROBOV 2.2
 • rejestracji czasu pracy (RCP)
 • atestowanych zabezpieczeń mechanicznych
 • GPS satelitarny system monitorowania pojazdów
 • monitorowania sygnałów z w/w systemów
W ramach usługi montażu systemów oferujemy:
 • bezpłatne opracowanie projektu
 • bezpłatną wycenę systemu
 • dwuletnią gwarancję
 • całodobowy serwis
 • na podstawie oddzielnej umowy konserwację i serwis pogwarancyjny.
 • Stosowane przez nas urządzenia posiadają atesty i homologacje dopuszczające je do użytku na terenie Polski w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia. W wykonywanych systemach stosujemy urządzenia renomowanych firm polskich i zagranicznych. Pracownicy działu technicznego zatrudnieni w naszej firmie są wysokiej klasy specjalistami posiadającymi stosowne, udokumentowane uprawnienia. Umożliwiamy klientom samodzielne konfigurowanie prostch systemów alarmowych i cctv za pomocą naszego konfiguratora, który jest dostępny na naszej stronie internetowej.

Konserwacja

Usługa konserwacji polega na systematycznej obsłudze serwisowej systemów, które są montowane zarówno przez Grupę Agencji Ochrony JUSTUS jak i przez innych instalatorów. Ma ona na celu utrzymanie lokalnego systemu w stanie przydatnym do użytku w szczególności poprzez dokonywanie odpowiednich czynności konserwacyjnych, na które składają się między innymi:

 • sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń,
 • sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu,
 • sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurami,
 • sprawdzenie czy system jest w stanie całkowitej gotowości do pracy.

W razie awarii systemu pomiędzy kolejnymi przeglądami technicy Grupy Agencji Ochrony JUSTUS usuwają usterkę w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia.
Konserwacja jest usługą niezależną od okresu gwarancyjnego pozwalającą przedłużyć żywotność systemów. Zapewni ona Państwu poczucie jeszcze większego bezpieczeństwa.

  

Konwojowanie (osób, wartości pieniężnych, dzieł sztuki i innych).

Grupa Agencji Ochrony JUSTUS świadczy usługi w zakresie konwojowania (osób, wartości pieniężnych, dzieł sztuki i innych. Wartości te transportowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 1998 r. w sprawie zasad i wymogów, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, na podstawie Art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740).

Konwoje wykonywane są każdorazowo pojazdami odpowiednio dostosowanymi do tego celu. Konwojenci wyposażeni są w broń palną, wysokiej klasy kamizelki i hełmy kuloodporne oraz łączność radiową. W zależności od wartości transportowanych walorów lub towarów konwój odbywa się bankowozami lub samochodami przystosowanymi do tych celów.

Trasa przejazdu grupy konwojowej kontrolowana jest przez Centrum Operacyjne JUSTUS za pomocą Satelitarnego Systemu GPS, pozwalającego na zdalne sterowanie zespołami mechanicznymi i elektrycznymi samochodu w razie zagrożenia. Daje to gwarancję, że pieniądze i inne przewożone wartości bezpiecznie dotrą do miejsca przeznaczenia. O terminach i trasach transportu wartości pieniężnych przekraczających 10 jednostek obliczeniowych powiadamiane są właściwe jednostki Policji oraz Pogotowia Ratunkowego. Informacje określające wartość, termin i trasę konwoju oraz sposób jego ochrony stanowią tajemnicę i kwalifikuje się je jako tajne.

Posiadamy stosowne polisy ubezpieczeniowe od rabunku w czasie transportu co dodatkowo zabezpiecza realizację umowy. Wykonujemy również asysty podczas wykonywanych niszczeń towarów, ładunków poddanych kontrolowanej utylizacji lub innej obróbce.

Asysty i podjazdy patroli interwencyjnych

Usługa ta charakteryzuje się działaniami prewencyjnymi, które realizowane są z wykorzystaniem patroli interwencyjnych. Asysty patroli interwencyjnych, które wykonywane są zgodnie z określonymi i ustalonymi wspólnie z klientami procedurami pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa podczas otwarcia lub zamknięcia placówek bankowych, sklepów i innych obiektów szczególnie narażonych na napad, rabunek itp.

Same podjazdy patroli interwencyjnych wykonywane nieregularnie lub też zgodnie z ustaleniami umownymi zwiększają poczucie bezpieczeństwa na obiektach zagrożonych. Eliminuje i zapobiega w znacznym stopniu wykroczeniom na terenach chronionych w tym szczególnie na osiedlach i innych chronionych miejscach publicznych.

Powszechność tej usługi i stosunkowo niskie koszty w stosunku do stałej czy też doraźnej ochrony fizycznej powoduje, że popularność jej wzrasta z roku na rok.

  

Monitorowanie pojazdów.

GPS to nowoczesna technologia stosowana do ochrony pojazdów, wykorzystująca satelitarny system wyznaczania pozycji. Umożliwia on określenie położenia pojazdu z dokładnością do 5 metrów.

Centrum Operacyjne JUSTUS odbiera z monitorowanego pojazdu sygnały włamania, napadu, sabotażu systemu zabezpieczeń, dyskretny sygnał napadowy i sygnały testowe.

Dyspozytor Centrum Operacyjnego w razie zagrożenia może zdalnie unieruchomić pojazd (np. wyłączyć immobilizer) i wysłać Grupę Interwencyjną JUSTUS oraz Policję.

System GPS jest szczególnie polecany dla firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich, przedsiębiorstw taksówkarskich oraz właścicieli samochodów osobowych.

Monitorowanie pojazdów przy użyciu GPS to pewność, nowoczesność, przyszłość.

Audyty bezpieczeństwa, plany ochrony, szkolenia instruktażowe w obsłudze i użytkowaniu cctv i sswin i inne.

Nasza firma daje Państwu możliwość skorzystania z wielkiego doświadczenia jakie posiadamy w wykonaniu audytów bezpieczeństwa, planów ochrony, szkoleń instruktażowych w obsłudze i użytkowaniu cctv i sswin.

Czynności te przeprowadzają specjaliści wysokiej klasy – nasi pracownicy, którzy posiadają odpowiednie licencje, uprawnienia w projektowaniu wszelkiego rodzaju systemów - od alarmowych wszystkich klas po specjalistyczne systemy „ mobilnego systemu wizyjnego” . Odpowiednie planowanie, rozdział zadań, szkolenie, - dzięki umiejętnemu przekazowi, daje podstawę do łatwego przyswojenia omawianego zakresu wiedzy ujętego w wykonywanym audycie, szkoleniu. Przekazywanie wiedzy przez naszych specjalistów w sposób kompetentny tłumaczy zawiłości techniczne, zalety i ograniczenia poszczególnych projektów, możliwość zastosowania różnych rozwiązań co umożliwia świadome podejmowanie decyzji klientów w późniejszym czasie.

  

Monitorowanie z powietrza.

Jako jedyni na rynku polskim, wprowadziliśmy najnowsze technologie w branży ochrony. Pozwoliło nam to na poszerzenie zakresu świadczonych usług m.in. o :

 • monitorowanie obiektów z powietrza
 • możliwość wykonywania zdjęć i filmów z powietrza
 • inne specjalistyczne zadania.

Ogromne możliwości w szerokim spectrum tematycznym od monitorowania lasów, rzek, linii wysokiego napięcia, ujęć wody, mostów i innych konstrukcji, stawia nas przed nowymi wyzwaniami jakościowymi i rodzajowymi w branży ochrony. Słowo ochrona w rozumieniu globalnym od ochrony osób i mienia rozciąga się również na ochronę środowiska. Monitoring zagrożeń lokalnych, zapobieganie katastrofom budowlanym, monitorowanie ciągów komunikacyjnych, relacjonowanie rzeczywiste przebiegu imprez masowych i innych wydarzeń powoduje zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz umożliwia podejmowanie szybkich i trafnych decyzji w pilotowanych tematach.


serwis stworzony przez: lanox.pl